บทความ

-> ประเพณีวันไหว้ครู
JUN / 12

ประเพณีวันไหว้ครู

ครูอาจารย์ เปรียบเสมือน พ่อแม่คนที่สองของเราทุกคน เพราะเมื่อเติบโตมาถึงอายุช่วงหนึ่ง เราทุกคนก็ถูกส่งให้ไปโรงเรียน และผู้ที่ดูแลเราในโรงเรียน ก็คือ ครูอาจารย์ ที่รับช่วงดูแลพ่อแม่ผู้ปกครอง

ครูอาจารย์ นับได้ว่า เป็นบุคคลสำคัญ ที่นอกจากจะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อให้ลูกศิษย์นำไปประกอบวิชาชีพ ยังเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบให้กับลูกศิษย์ เนื่องจากในช่วงเวลาของการเจริญเติบโตของทุกคนจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน และสถานศึกษา นี่เป็นที่มาของคำเรียก ที่ว่า “ครู คือพ่อแม่คนที่สอง”

ด้วยเหตุที่ครูอาจารย์ คือบุคคลสำคัญ คือผู้ที่ได้อบรม ขัดเกลาให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นคนดี มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม สั่งสอนให้ลูกศิษย์ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความดีงาม จึงถือว่า ครูอาจารย์ เป็นที่เคารพของลูกศิษย์ทุกคน

ดังนั้น ในช่วงเดือน มิถุนายน ของทุกปี จึงได้มี

พิธีไหว้ครูขึ้น  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความรัก ความเคารพ และขอบคุณในงามความดีของครูอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ รวมถึงคุณงามความดีที่ได้สั่งสอนให้ลูกศิษย์ได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม

 “พานไหว้ครู” คือตัวแทนของการแสดงออกถึงความรัก ความเคารพ นบน้อมที่ลูกศิษย์ได้มีต่อครูอาจารย์ ในปัจจุบัน พานไหว้ครู มีรูปแบบที่หลากหลาย  มีการใช้ดอกไม้ และวัสดุที่เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น  แต่ไม่ว่าพานไหว้ครูจะมีรูปแบบที่แปลกใหม่เพียงใด

“พานไหว้ครู” ก็ยังคงเป็น ตัวแทน เป็นสัญลักษณ์ ที่ลูกศิษย์ใช้ตอบแทนความรัก และความเคารพที่มีต่อครูอาจารย์ ไม่มีวันเสื่อมคลาย